Omdat jij de Jingl Box huurt zijn er een aantal spelregels. 

Geen kleine lettertjes. Gewoon duidelijk.

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Jingl en Huurder voor het gebruik van de inhoud van de Jingl Box door Huurder alsmede iedere andere Huurovereenkomst tussen Jingl en Huurder; 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Huurovereenkomst; 

Einddatum: de datum waarop de Jingl box wordt opgehaald of eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6; 

Jingl Box: de artikelen in de drie type Jingl boxen, te weten de Jingl Mini Box, de Jingl Box en de Jingl all the way Box, die door Jingl op grond van de

Huurovereenkomst aan Huurder ter beschikking worden gesteld voor het versieren van de kerstboom in overeenstemming met de algemene

voorwaarden;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Jingl een overeenkomst afsluit; 

Jingl: Jingl V.O.F., gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 80742564, BTW nummer: NL861782628B01

 

2. Toepasselijkheid

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Huurovereenkomst tussen Jingl en Huurder.

2.2       Afspraken tussen Jingl en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail zijn bevestigd door Jingl. 

2.3       Alle door Jingl genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 

3. Huurovereenkomst 

3.1         Huurder krijgt voor de duur van de Huurovereenkomst de beschikking over de Jingl Box. 

3.2        De Jingl Box wordt aan huis geleverd. Voor de exacte datum en het exacte tijdsvak van levering maakt Huurder tijdens het bestellen van de Jingl Box een keuze uit de opties gegeven door Jingl.

3.3        In januari wordt de Jingl Box weer opgehaald. Exacte datum en tijdsvak van ophalen worden onderling tussen Jingl en Huurder overeengekomen. 

3.4        De Huurovereenkomst geeft recht op het gebruik van de Jingl Box. Hieronder wordt verstaan: het versieren van de kerstboom met de Jingl Box. 

3.5        Voor elk type Jingl Box wordt een borg van EUR 10 gevraagd.

3.6        Als er door toedoen van de Huurder drie of meer artikelen van de Jingl Box beschadigd raken, vraagt Jingl Huurder een vergoeding van maximaal EUR  1 per beschadigd artikel, gerekend vanaf het derde beschadigde artikel. 

3.7        Indien de Jingl Box in dezelfde staat door Huurder wordt overgedragen aan Jingl tijdens het ophalen van de Jingl Box, als genoemd in 3.3, ontvangt Huurder binnen zeven werkdagen zijn geld op zijn rekening. 

 

4. Voorwaarden 

4.1      Huurder maakt normaal gebruik van de Jingl Box en zorgt als een goed huisvader voor  de Jingl Box.

4.2     De Jingl Box is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder. Het is Huurder niet toegestaan om de Jingl Box te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het doorverkopen van artikelen en/of verhuren van artikelen. Bij een overtreding van dit verbod is Huurder aan Jingl een contractuele boete verschuldigd van maximaal EUR 500. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door Jingl. Het opleggen van de boete doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van Jingl zoals vastgelegd in hoofdstuk 6 van de Algemene Voorwaarden.

4.3     Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer. 

4.4     De Jingl Box blijft te allen tijde eigendom van Jingl. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Jingl Box te vestigen of te verlenen. 

4.5     Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden. 

4.6     Huurder mag aan de Jingl Box geen wijzigingen aanbrengen.

4.7     Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een huurovereenkomst af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten. 

4.8     Jingl levert de Jingl Box zonder gebreken af bij de Huurder. Jingl vervangt daarbij eventueel beschadigde artikelen. 

 

5. Looptijd Abonnement en Opzegging 

5.1      De looptijd van het huurovereenkomst (“de Huurperiode”) wordt overeengekomen tijdens het bestellen van de Jingle Box.

5.2     De Huurperiode gaat in op het moment dat de Jingl Box aan de Huurder is overhandigd. 

5.3     De Huurperiode eindigt de datum waarop de Jingl Box van de Huurder aan Jingl overhandigd gaat worden, zoals vastgesteld in artikel 3.3 (“de Einddatum”).

5.4     Huurder heeft na de Huurperiode de plicht om nog openstaande kosten van de Huurovereenkomst te voldoen, indien is gekozen voor achteraf betalen.

5.5     De Jingl Box inclusief alle artikelen dienen bij Jingl te worden ingeleverd op het moment dat de Huurperiode eindigt.

5.6     Wanneer de Jingl Box niet op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Jingl, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5 per dag totdat de Jingl Box alsnog is overgedragen aan Jingl. 

5.7     Als de Jingl Box niet binnen veertien dagen na de Einddatum is overgedragen aan Jingl, zal Jingl aangifte doen van diefstal door Huurder.

 

6. Herroepingsrecht

6.1     Huurder kan de Huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de Jingl box gedurende veertien dagen na het ontvangen van de Jingl box zonder opgave van redenen ontbinden (“de Bedenktermijn”). Jingl mag Huurder vragen naar de reden van herroeping, maar mag Huurder niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2    De Bedenktermijn gaat in op de dag nadat Huurder de Jingl Box heeft ontvangen. Als Huurder meerdere Jingl Boxen heeft besteld gaat de opzegtermijn in op het moment dat Huurder alle bestelde Jingl Boxen heeft ontvangen. 

6.3     Als Huurder tijdens de Bedenktermijn de Huurovereenkomst wenst op te zeggen stelt Huurder Jingl daarvan op de hoogte middels een e-mail naar info@jingl.nl. Huurder en Jingl komen samen overeen wanneer de Jingl Box wordt opgehaald. Jingl stort binnen tien werkdagen het geld terug op de rekening van Huurder. 

 

7. Diefstal of vermissing 

7.1     In geval van diefstal of vermissing van de Jingl Box is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Jingl. Huurder is in dat geval een bedrag verschuldigd wat verschilt per type Jingl Box. Het van toepassing zijnde bedrag per type is terug te vinden in Tabel 1. 

7.2     Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Jingl Box zal Jingl aangifte doen van diefstal door Huurder.

7.3     Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Jingl, heeft Jingl het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100 in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op de vergoeding genoemd in tabel 1.

7.4     Wanneer er (onder)delen van de Jingl Box missen of worden gestolen, heeft Jingl het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van de vergoeding per type Jingl Box.

 

Type Jingl Box Vergoeding
Jingl Mini Box €10,-
Jingl Box €30,-
Jingl all the way Box €40,-

 

8. Inleveren van oude kerstversiering

8.1      Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang, tijdens en na afloop van de Huurperiode zijn oude kerstversiering voor in de kerstboom in te leveren bij Jingl.

8.2     Jingl zal de ingeleverde kerstversiering inspecteren en op basis van aantal en staat van de kerstversiering een vergoeding vaststellen aan Huurder in de vorm van een korting op de volgende bestelling bij Jingl. 

8.3     De korting moet door zowel Huurder als Jingl goedgekeurd worden. Worden Huurder en Jingl het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude kerstversiering niet ingenomen door Jingl. 

 

9. Aansprakelijkheid

9.1      Het gebruik van de Jingl Box door Huurder is voor eigen risico van Huurder. 

9.2     Jingl is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Jingl Box, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Jingl. 

9.3     Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Jingl Box. 

 

10. Wijziging

10.1    Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.jingl.nl en per e-mail aan Huurder. 

 

11. Geschillen

11.1    Op de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.